?? Przeszłość i przyszłość

(?? English version below)
O ile Tarnów był i jest dla wyścigu miastem najważniejszym, to nie każdy wie, że sam pomysł imprezy, narodził się w głowie lekarza, społecznika i sportowca, doktora Mieczysława Króla (ur. 1938). To właśnie ten człowiek sprawił, że pierwszy, historyczny etap pojechał z Tarnowa do jego ukochanych Ciężkowic (12.07.1975).
Ciężkowice miały być miejscem startu dzisiejszego etapu do Połańca, miasta, które zadebiutowało na kurierskim szlaku dopiero rok temu. Tak oto, w Dzień Polskiej Flagi Narodowej??, mieliśmy połączyć przeszłość i przyszłość wyścigu.
 
?? Past and future
While Tarnów was and is the most important city for the race, not everyone knows that the very idea of the event was born in the mind of a doctor, social worker and athlete, Dr. Mieczysław Król (born in 1938). It was this man who made the first, historic stage went from Tarnów to his beloved Ciężkowice (12.07.1975).
Ciężkowice were to be the starting point for today’s stage to Połaniec, a city that debuted on the couriers route only a year ago. Thus, on Polish National Flag Day??, we were to connect the past and future of the race.

You may also like...