Karpacki Wyścig Kurierów po oficjalnej prezentacji

We wtorek 26 marca odbyła się oficjalna prezentacja tegorocznej odsłony Karpackiego Wyścigu Kurierów – największego etapowego wyścigu dla zawodników do lat 23 rozgrywanego w Środkowej Europie.

To będzie już piąta po reaktywacji odsłona Karpackiego Wyścigu Kurierów. W tym roku zawodnicy rywalizować będą ze sobą o pomarańczowy trykot zwycięzcy klasyfikacji generalnej w terminie 1-5 maja. W tym czasie przemierzą szosy trzech krajów – Słowacji, Czech i Polski, odwiedzając dobrze znane kibicom KWK miejsca. Miastami etapowymi będą m.in. słowackie Dohnany i Stara Bystrica oraz polskie Ciężkowice i Radłów. Jednak nie wszystkie karty organizatorzy wyścigu wyłożyli od razu na stół i na detale związane z trasą tej edycji KWK trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Etapy Karpackiego Wyścigu Kurierów 2013:

1.05 – Dohnany (SK)
2.05 – Dohnany (SK) – Horni Lidec (CZ) – Dohnany (SK)
3.05 – Dohnany (SK) – Stara Bystrica (SK)
4.05 – Jabłonka (PL) – Ciężkowice (PL)
5.05 – Radłów (PL) – Tarnów (PL)

We wtorkowej prezentacji uczestniczyli organizatorzy zarówno z polskiej, jak i słowackiej strony, a także przedstawiciele miast partnerskich oraz sponsorów. W tarnowskim teatrze, gdzie odbyła się konferencja, obecni byli również pierwsi twórcy wyścigu, którzy przekazali archiwalne materiały Karpackiego Wyścigu Kurierów.

Przybyli na prezentację goście wysłuchać mogli wielu dobrych słów na temat wyścigu, których autorami byli wiceprezydent miasta Tarnowa Krystyna Latała, poseł na Sejm RP Robert Wardzała, prezes słowackiego Klubu Epic Dohnany Ivan Kovacik, dyrektor operacyjny Karpackiej Spółki Gazownictwa Dariusz Jamróz, dyrektor OGP Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie Ryszard Ryba, burmistrz miasta Radłowa Zbigniew Mączka oraz trener polskiej reprezentacji kolarskiej do 23 lat Zbigniew Piątek.

-To bardzo ważny wyścig dla kolarzy do lat 23. To właśnie na nim odkrywane są młode talenty kolarstwa, które w przyszłości będą rywalizować na zawodowym poziomie – mówił podczas prezentacji dyrektor wyścigu Tomasz Wójcik.

Zostały również zaprezentowane tegoroczne koszulki liderów poszczególnych klasyfikacji:

– Generalna (pomarańczowa) – sponsor Gaz – System;
– Zwycięzca etapu (popielata) – sponsor Karpacka Spółka Gazownictwa;
– Górska (różowa) – sponsor Tauron Polska Energia;
– Aktywnych (błękitna) – sponsor Janom;
– Najlepszych zawodników 19-20 lat (biała) – sponsor Epicklub;
– Punktowa (czerwona) – sponsor Tipos.

– Dotarło do nas bardzo wiele zgłoszeń od drużyn zainteresowanych udziałem w wyścigu. Ostatecznie na liście znalazło się 30 zespołów, w tym reprezentacje narodowe, regionalne oraz ekipy zawodowe i kluby. Co ciekawe, na liście drużyn znaleźli się też przedstawiciele dwóch ekip z Afryki – dodał podczas prezentowania regulaminu, programu i listy startowej, prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Wiosna, wiosna…

Gdy słońce coraz wyżej i śmiało zagląda do okien (chociaż teraz leży pod nimi śnieg), wtedy już najwyższy czas na prezentację kolejnego Karpackiego Wyścigu Kurierów, który zgodnie z tradycją będzie w pierwszych dniach wiosny pokazany wszystkim zainteresowanym.

A ta uroczysta prezentacja odbędzie się tak jak przed rokiem w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego (ul. Mickiewicza 4). Jest to miejsce szczególne – to tu miało siedzibę Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które ponad sto lat temu było propagatorem kolarstwa w Tarnowie, a teraz to miejsce łączy miasto Tarnów oraz Karpacką Spółkę Gazownictwa, które walnie przyczyniły się do reaktywowania Wyścigu Kurierów w 2009 roku.

Zapraszam serdecznie – wtorek, 26 marca o godzinie 14.00!

W spotkaniu wezmą udział organizatorzy, przedstawiciele sponsorów oraz miast etapowych, a także dziennikarze prasy, radia i telewizji.

A może będą także ciekawe, personalne niespodzianki :) ?

  Tomasz Wójcik                             
Dyrektor KWK

Już nie mogę się doczekać…

1 maja zbliża się nieubłaganie, a to oznacza, że start piątego po reaktywacji Karpackiego… już za dwa miesiące.
A start będzie po staremu, czyli w słowackiej miejscowości Dohnany, w które już po raz drugi w historii będą areną prologu Wyścigu Kurierów. A dokładnie za rok, czyli w maju 2014, otworzymy nowy rozdział imprezy w węgierskim Wyszehradzie.
Już wkrótce pokażemy dokładną mapę tegorocznej edycji, a teraz tylko w skrócie opiszę poszczególne etapy, bo o prologu już było.

1. etap (2 maja) ze startem i metą w Dohnanach przebiegać będzie dużą pętlą po terenie zarówno Słowacji, jak i Czech, gdzie naszym miastem partnerskim jest Horni Lidec. Kolarze podczas tego etapu ponownie jak przed rokiem wspinać się będą pod sławną stację narciarską Kohutka, ale tym razem od strony czeskiej.

2. etap (3 maja) wystartuje z Dohnan, a zakończy się tradycyjnie w uroczej Starej Bystricy. Po nim cały wyścig przejdzie na polską Orawę, gdzie w Jabłonce i okolicach będzie trzeci nocleg naszej kolarskiej przygody.

3. etap (4 maja) wystartuje z Jabłonki, aby przemierzyć bodaj najdłuższy dystans tego KWK do Ciężkowic. W tym miejscu muszę przypomnieć, że Ciężkowice za sprawą jednego z inicjatorów Wyścigu Kurierów, doktora Mieczysława Króla, są na trasie kolarzy do początku, od 1975 roku. Tu była historyczna meta pierwszego etapu wyścigu – 12 czerwca oraz start drugiego – 13 czerwca 1975!
W tym roku Ciężkowice również bardzo gościnnie przywitają zawodników, a dla kibiców, oprócz kolarskiej uczty, będzie także wiele muzycznych atrakcji w nowym amfiteatrze. A o tym będzie w osobnym komunikacie.
Już nie mogę się doczekać ostatniego, czwartego etapu z Radłowa do mojego rodzinnego Tarnowa. Będzie to etap niezwykle ciekawy, obejmujący swym zasięgiem niemal cały Powiat Tarnowski, obfitujący w liczne premie górskie oraz sprinterskie. Jeżeli do tej niedzieli 5 maja wyścig będzie jeszcze nierozstrzygnięty, to tu, a na szosach ziemi tarnowskiej i ulicach Tarnowa wszystko się rozegra.
Już wkrótce, bo po 5 marca, podamy listę teamów, które przyjęliśmy do wyścigu. A będzie ich aż trzydzieści. Licząc, że wszystkie przyjadą w pełnych 6 – osobowych składach, możemy mieć na starcie aż 180 zawodników!
Miło mi również oficjalnie poinformować, że patronat honorowy nad Karpackim Wyścigiem Kurierów objął w tym roku Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski.
Tomasz Wójcik, dyrektor KWK

 

I can’t wait …
May 1 is approaching inexorably, and this means that the start of the fifth after reactivation Carpathian … is in two months.
A start will be held in the old way, ie in the Slovakia, Dohnany, which will be the scene of the prologue of the Carpathian Couriers Race for the second time in history. And exactly after a year, in May 2014, will open a new chapter of the event in the Hungarian Visegrad.

Soon we will show an accurate map of this yea, and now only briefly describe the different stages because the prologue was mentioned already.

1. Stage (2 May) with start and finish in Dohnany will run a large loop around the grounds of both Slovakia and the Czech Republic, where our partner city is HorniLidec. Competitors during the stage same as the last year will climb the famous ski station – Kohútka but this time from the Czech Republic.

2. Stage (3 May) starts in Dohnany and ends as usual in charming Old Bystrica. After that, the race goes to the Polish Orava, where Jabłonka and the surrounding area will be the third night of our cycling adventure.

3. Stage (4 May), is the Jablonki to traverse probably the longest distance to the coal mine Ciężkowice. At this point I need to remind that Ciężkowice thanks to one of the initiators of the Carpathian Couriers Race, PhD Mieczyslaw Król, cyclists are on the route of the race since the beginning, 1975. It is here where was the historical finish of the first stage of the race – June 12, and the start of the second stage – June 13, 1975!
This year Ciężkowice will also greet the contestants very warmly and for the fans, in addition to cycling feast, music will also be a lot of interest in the new amphitheater. This will be detailed in a separate press release.
I can’t wait to the last, fourth stage from Radlow to my home city Tarnow. It will be a very interesting stage, almost covering the whole Tarnowski district, rich in many (premie górskie oraz sprinterskie). If by Sunday, May 5 race will be still unresolved it will get resolved here, on the roads and streets of the Tarnów.
Coming soon, after March 5, we will announce a list of teams that we have accepted for the race in the number of 30 teams overall. Counting that each team will come in the full 6 – passenger configurations we might expect 180 contestants on the start!
I am also pleased to officially announce the honorary patronage of the Carpathian Couriers Race this year took over Foreign Minister Radosław Sikorski.
Tomasz Wojcik, CCR director