Dominatorzy powracają?

(?? English version below)
Czekaliśmy na nich z niecierpliwością i wreszcie się zapowiedzieli – ma karpackie trasy wracają bezapelacyjni zwycięzcy ostatniej edycji, czyli holenderski METEC – TKH.
Przypomnijmy, że ostatnią edycję wygrał, Marijn van den Berg, który po przejechaniu całego wyścigu w czasie 16 h 08’ 37’’, świętował swój sukces w węgierskim Papa. Oprócz białej koszulki lidera, fundowanej przez Instytut Felczaka, ubrał na koniec pomarańczową koszulkę Gaz-System, jako nagrodę za klasyfikację punktową oraz błękitną Nitrogenmuvek, jako lider klasyfikacji U-21. Pamiętając deszczową i zimną aurę zakończenia wyścigu, zapewne było mu po tym bardzo ciepło?
Kolarze METEC-u wygrali również indywidualnie trzy etapy: David Dekker był pierwszy na pierwszym etapie z Połańca do Tarnowa, Marijn van den Berg zwyciężył kolejny etap, czyli kurierski klasyk Tarnów – Nowy Sącz, a Dennis van der Horst wygrał tatrzański, królewski etap Poprad – Poprad.
Trudno się zatem dziwić, że klasyfikację drużynową również wygrali młodzi atleci z Holandii, którzy wspólnie na trasie ostatniej edycji spędzili ponad dwie doby: 48 h 32’ 26’’.
Dlatego też, w jubileuszowej edycji Karpackiego Wyścigu Kurierów pamięci Wacława Felczaka, zawodnicy METEC – TKH, wystartują z pierwszymi, honorowymi numerami z listy startowej od 1 do 5.
Czy ktoś ma jakieś wątpliwości??
TW

?? Dominators are back?

We were waiting for them impatiently and finally they announced themselves – on the Carpathian routes are returning the undisputed winners of the last edition, the Dutch METEC – TKH.
Let us remind you that the last edition was won by Marijn van den Berg, who, after completing the entire race during 16 h 08 ’37’, celebrated his success in Hungarian Papa. In addition to the leader’s white t-shirt, funded by the Felczak Institute, at the end he also dressed an orange Gaz-System t-shirt as a reward for the point classification and blue Nitrogenmuvek as the U-21 leader. Remembering the rainy and cold weather of the end of the race, he was probably very warm after that?
METEC cyclists also won three stages individually: David Dekker was the first at the first stage from Połaniec to Tarnów, Marijn van den Berg won the next stage, the courier classic Tarnów – Nowy Sącz, and Dennis van der Horst won the Tatra royal stage Poprad – Poprad.
It is hardly surprising, then, that the team classification was also won by young athletes from the Netherlands, who spent more than two days together on the route of the last edition: 48 h 32 ’26’ ‚.
Therefore, in the jubilee edition of the Carpathian Couriers Race in memory of Wacław Felczak, the METEC – TKH riders will start with the first honorary numbers of the start list from 1 to 5.
Anyone have any doubts??

You may also like...